EN
TH

ตักบาตรบนหลังช้าง และมหกรรมแห่เทียนพรรษา

ตามรอยราชมังคา กัมพูชา-อีสานใต้

แผนการเดินทาง

วันที่ 26 ก.ค. 61 : กรุงเทพฯ - วัดพระอังคาร - หมู่บ้านผ้าภูอัคนี บ้านเจริญสุข - สุรินทร์
05.00
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.วิภาวดี (ดินแดง) ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
06.00 ออกเดินทางสู่ จ.บุรีรัมย์ บริการอาหารบนรถพร้อมเครื่องดื่ม สนุกสนานกับกิจกรรม เกมส์พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก ระหว่างการเดินทาง
11.00 เดินทางถึง จ.บุรีรัมย์ นำท่านสู่ วัดเขาอังคาร เป็นวัดที่มีความสวยงาม ใหญ่โตแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โบสถ์ 3 ยอด ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และเรื่องราวชาดกเป็นภาษาอังกฤษ ใบเสมาพันปี พระพิฆเนศงาเดียว พระพุทธ 109 องค์ พระตำหนักศักดิ์สิทธิ์ เทวรูปเจ้าเมืองขอม ฯลฯ เดินทางสู่ หมู่บ้านเจริญสุข ศูนย์ผ้าภูอัคนี หรือ ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารแบบท้องถิ่นอีสาน ณ  บ้านเจริญสุข

หลังอาหารชมหมู่บ้าน ชมวิธีการทำผ้าภูอัคนี ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นำวัตถุดิบจากธรรมชาติ ด้วยการนำผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมย้อมกับ ดินภูเขาไฟ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ มีเอกลักษณ์ด้านสิ่งทอที่มีชื่อว่า ผ้าภูอัคนี พร้อมทำ กิจกรรม DIY ผ้ามัดย้อม ด้วยฝีมือท่านพร้อมรับกลับบ้านได้เลย 
สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จ.สุรินทร์
16.00 เดินทางถึง จังหวัดสุรินทร์

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม ทองธารินทร์ หรือ ระดับเทียบเท่า
17.00 นำท่านชม ขบวนแห่เทียนพรรษา ที่ตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรอลังการจาก 12 คุ้ม จากวัดชื่อดัง จ.สุรินทร์ ชมขบวนฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุรินทร์ และขบวนแห่ช้างประดับสวยงาม ที่ยิ่งใหญ่นับ 89 เชือก อาทิ ขบวนช้างเทิดพระเกียรติ ขบวนช้างพระเถระชั้นผู้ใหญ่นำ
18.00 รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
(ท่านสามารถเตรียมข้าวสารอาหารแห้งสำหรับใส่บาตรในเช้า วันที่ 26  กรกฎาคม (ใส่บนหลังช้าง))
วันที่ 27 ก.ค. 61 : ตักบาตรหลังช้าง - กัมพูชา - นครวัด นครธม (พักกัมพูชา)
05.30
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
06.30
นำท่านออกเดินทางร่วม ตักบาตรบนหลังช้าง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง(ปุม) จ.สุรินทร์ โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง ซึ่งมีที่เดียวในโลกอิ่มอกอิ่มใจกับประเพณีไทยที่มีการสืบต่อกันมาอย่างช้านานของชาวจังหวัดสุรินทร์

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ด่านช่องจอม
10.00 เดินทางถึง ด่านช่องจอม (สุรินทร์ ) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออก เมืองไทย-กัมพูชา

นำท่านสู่ จังหวัดเสียมเรียบ โดยรถปรับอากาศ รวมระยะทาง 170 กม  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมรีเจนซี่อังกอร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บริการ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์กัมพูชา
21.00 อิสระพักผ่อน หรือท่านใดต้องการเที่ยวตลาดกลางคืน มีรถมอเตอร์สามล้อรับส่งตลอดเวลา
ค่าบริการไปกลับประมาณ 5-8 USD นั่งได้ประมาณ 3-4 ท่าน (แจ้งรอรับได้)
วันที่ 28 ก.ค. 61 : กัมพูชา - ด่านสะงำ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ - จ.อุบลราชธานี
06.30
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30
ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก
08.30
นำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบ
 
ช้อปปิ้ง ตลาดปศาจ๊ะ ปศาทมัย เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ บุฟเฟ่ต์จาตุรมุข  

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองและศุลกากร เพื่อออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
16.00 เดินทางถึง จ.ศรีษะเกษ เปลี่ยนรถ เก็บสัมภาระ

เดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี ชมความงดงามของเทียนพรรษาที่ประดิษฐ์แกะสลัก จากชุมชนหมู่ต่างๆ ของ จ.อุบลฯ ที่นำมาประกวด
17.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น      

นำท่านเดินทางไปถ่ายรูป การตั้งแสดงต้นเทียนพรรษาที่ชนะการประกวด ณ  ทุ่งศรีเมือง
20.30 เดินทางกลับสู่ที่พัก จ.อุบลราชธานี
วันที่ 29 ก.ค. 61 : อุบลราชธานี - วัดพระธาตุหนองบัว - ศรีษะเกษ - วัดหนองตะเคียน - กรุงเทพฯ
07.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30
นำท่านเดินทางกราบนมัสการ ขอพร ณ วัดพระธาตุหนองบัว เป็นพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุมของกำแพงแก้วประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค์ 
 
เดินทางสู่ จ.ศรีษะเกษ เยือน วัดหนองตะเคียน เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เคยพาไพร่พลมาพักทัพที่นี่ สมัยกำลังกอบกู้เอกราชของชาติไทย จึงได้สร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากไว้ที่วัดนี้ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระศรีอริยเมตตรัย บริเวณข้างพระอุโบสถมีลานพระพุทธรูปปาง สมาธิ 28 องค์ เป็นแนวรูปสี่เหลี่ยม
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  จ.ศรีษะเกษ
13.00
นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ
18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
23.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตรารวม

-
โรงแรมที่พัก 3 คืน
-
รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
อาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
กิจกรรม DIY ณ บ้านเจริญสุข
-
มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ฯลฯ ที่มิได้ระบุในรายการ
-
อาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
-
สินน้ำใจมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ (ท่านละ 200 บาท)
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หมายเหตุ
-
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ง
-
หนังสือเดินทางเล่มจริง มีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือน (คนไทยฟรีวีซ่า) 

ราคา

-
ปิดการขาย