EN
TH

เทศกาลชมผีเสื้อ @แก่งกระจาน 26-27 พ.ค. 61

เพชรบุรี

แผนการเดินทาง

วันที่ 26 พ.ค. 61 : กรุงเทพ - เขาวัง - พระราชวังบ้านปืน - ล่องแพยาง - ล่องเรือยนต์
06.30
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยต้อนรับ
07.00
ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี บริการอาหารว่าง (1) โดยรถตู้ปรับอากาศ
09.00 นำท่านเที่ยวชม เขาวัง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี เพราะเมื่อเข้าสู่เมืองเพชรบุรี สิ่งที่จะได้เห็นความโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล คือ เขาวัง ซึ่งมีเจดีย์และอาคารสีขาวสะอาดตา เขาวังเป็นโบราณสถานตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 3 ลูก มีอายุกว่า 150 ปี สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ภายในบางส่วนจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จัดแสดงเครื่องราชูปโภคของรัชกาลที่ 4-5 รูปหล่อโลหะสำริด และเครื่องกระเบื้องของจีน ญี่ปุ่น และยุโรป เป็นต้น


ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเพชรบุรี ณ บ้านปืน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระราชวังที่มีความงดงามสวยแปลกตาตามสไตส์ยุโรปแบบไทยๆสร้างสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
12.00
เดินทาง บ้านโอบฟ้า รีสอร์ท แก่งกระจาน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นบริการอาหารกลางวัน (2)
13.00
นำท่าน ล่องแพยางตามแม่น้ำเพชรบุรี ที่ทั้งสนุกพร้อมบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชน
16.00
ล่องเรือยนต์ชม อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนดินแห่งแรกในไทยมีวิวสวยงามไม่แพ้ที่อื่นๆ ชมบรรยากาศโดยรอบเขื่อน โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์กำลังตกดิน ทุกท่านเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้ดีรับรองจะได้ภาพที่สวยงามแน่นอน

19.00
บริการอาหารค่ำ (3) พักผ่อนตามอัธยาศัย  
วันที่ 27 พ.ค. 61 : เขาพะเนินทุ่ง - แคมป์บ้านกร่าง - ตลาดน้ำอัมพวา - กรุงเทพ
04.30
ออกเดินทางโดยพาหนะท้องถิ่นสู่ เขาพะเนินทุ่ง จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามสามารถชมได้ตลอดทั้งปีถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนก็ตาม เพราะหมอกดังกล่าวเกิดจากต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่คายก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ออกมาแล้วเกิดเป็นหมอกที่สวยงาม ในยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกสีขาวปกคลุมทั่วหุบเขา เมื่อทะเลหมอกสลายตัวไป แล้วจะมองเห็นผืนป่าดงดิบเบื้องล่างเบียดตัวกันแน่นท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดตา บางครั้งก็อาจพบนกเงือกบินอยู่เหนือผืนป่า08.00
บริการอาหารเช้า (แบบกล่อง) (4) จากนั้นเดินทางกลับสู่จุดชมผีเสื้อ แคมป์บ้านกร่าง ที่นี่ท่านจะพบผีเสื้อบินว่อนอยู่รอบตัวเต็มไปหมดดังเมืองในเทพนิยาย ผีเสื้อจะบินสยายปีกโชว์สีสันเกิดความสวยงามและเกาะกินโป่งกินน้ำหวานอยู่แถวบริเวณลำธารมากกว่า 200 ชนิด บางครั้งก็อาจพบการอพยพของฝูงผีเสื้อ นับแสนตัวอย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้ยังพบนกและพืชพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิดอีกด้วย12.00 บริการอาหารกลางวัน (5) ณ รีสอร์ท จากนั้นอำลาแก่งกระจาน เดินทางสู่พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ (วัดข่อย)
13.00
นำท่านเดินทางถึง พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ (วัดข่อย) ศาสนสถานหรือเสนาสนะ ที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะชั้นสูงของสกุลช่างเมืองเพชร พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏินั้นตั้งอยู่จังหวัดเพชรบุรี อยู่ใกล้กลับเขาวังทางด้านทิศตะวันออก ที่นี่นั้นตัวอาคารจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะคล้ายผ้ายันต์ที่ผนังอาคารเต็มไปด้วยอักขระพิเศษและประติมากรรมปูนปั้นผีมือสกุลช่างเมืองเพชรนั้นสวยงามสมคำร่ำลือ ภายในพระธาตุมีพระประธาน 3 องค์ พระพุทธเศรษฐีนวโกฏิด้านซ้ายพระพุทธมิ่งมงคล ตรงกลาง, พระสิวลีมหาลาภร่มเย็น ทางด้านขวา มีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดมาสักการะบูชา จะได้พบแต่ความเจริญสมหวังในหน้าที่การงาน
19.00 เดินทางถึงกรุงเทพด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราแพคเกจนี้รวม

-
ค่ายานพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
-
โรงแรมที่พัก จำนวน 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
-
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
-
รถตู้ปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
-
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกัน อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตาม  เงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
-
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
1.
ยาประจำตัว
2.
กล้องถ่ายรูป
3. อุปกรณ์กันแดด
4. ร่มพับ
5. ชุดว่ายน้ำ, ชุดเล่นน้ำ กางเกงขาสั้น 
6. รองเท้าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
-
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
-
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
- กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
-
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
-
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
-
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด


 

ราคา

-
ปิดการขาย