2022 HWANG IN YOUP 1st Fan Meeting in Bangkok

คอนเสิร์ต

2022 HWANG IN YOUP 1st Fan Meeting in Bangkok

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่าย วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565, 10:00 น.

  • price
    ราคาบัตร6,500 / 5,500 / 3,500 / 2,500
แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

รายละเอียด

มาตรการของผู้เข้าร่วมงาน 
- ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบอย่างน้อย 2 เข็ม หรือครบโดสตามชนิดของวัคซีน 
โดยนำหลักฐานการได้รับวัคซีนจากแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม หรือผลตรวจ มาแสดงก่อนเข้างาน
- ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตามเงื่อนไข ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK หรือ ใบรับรองจากคลินิก,แล็บ หรือโรงพยาบาล (ไม่สามารถใช้รูปถ่าย หรือ ชุดตรวจเอง) ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้างาน
- ผู้เข้าร่วมงานต้องทำการคัดกรองอาการ/พฤติกรรมเสี่ยง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน โดยต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
- หากมีอาการป่วย ไอ จาม มีน้ำมูก หรือมีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และ มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ผู้จัดมีสิทธิปฏิเสธการเข้าชมการแสดงได้ และจะดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกบริเวณงานตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินทันที โดยทางผู้จัดสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินในทุกกรณี
- ผู้เข้าร่วมงานต้องสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน “ไทยชนะ”
- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมงานเดินไปหน้าเวที และขอความร่วมมือไม่ลุกออกจากที่นั่งโดยไม่จำเป็น 
- ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมงาน หากมีความจำเป็นด้านสุขภาพกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
- ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ/วัตถุที่ใช้ร่วมกัน 
- กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางและการตรวจคัดกรองก่อนเข้าร่วมงาน