Bangkok Bank M Visa The LegeMdary Concert : Potato & Paradox

คอนเสิร์ต

Bangkok Bank M Visa
The LegeMdary Concert : Potato & Paradox

แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

MCC HALL, ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค

ราคาบัตร
เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa ทุกประเภท

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ :
1 โค้ดที่ได้จาก M Card App สามารถจองบัตรคอนเสิร์ตได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง

รายละเอียด

สิทธิพิเศษเหนือระดับกับบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA 
สัมผัสประสบการณ์คอนเสิร์ตระดับตำนาน ศิลปินวง POTATO & PARADOX
ร่วมกับ I Hate Monday & The White Hair Cut

 
วันที่การจัดแสดง วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 
เวลาการจัดแสดง เวลา 18:00 เป็นต้นไป
สถานที่การจัดแสดง MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
จำนวนที่นั่ง รวมทั้งหมด 2,200 ที่นั่ง 
 
เงื่อนไขการแลกคะแนน M Point และการใช้ Unique Code เพื่อรับสิทธิ์
1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa ทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
2. ผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa แลกคะแนน 1,000 M Point ผ่าน M Card Application เพื่อแลกรับ Unique Code (รหัส 10 หลัก) สำหรับจองบัตรคอนเสิร์ต แบบระบุที่นั่ง 2 ที่นั่ง ผ่านทางเว็ปไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ที่จัดแสดงคอนเสิร์ตในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค 
3. จำกัด 1 Unique Code/ 2 ที่นั่ง , จำนวนรวม 2,200 ที่นั่ง
4. ระยะเวลาการแลกคะแนน M Point เพื่อรับ Unique Code : 21 ก.พ. 67 – 30 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ของทุกวัน หรือครบจำนวนโค้ดที่กำหนดในแต่ละรอบ
5. ระยะเวลาการใช้ Unique Code จองบัตรคอนเสิร์ต : วันที่ 21 ก.พ. 67 – 15 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปของทุกวัน หรือครบจำนวนโค้ดที่กำหนด  
6. นำ Unique Code (รหัส 10 หลัก)ที่ได้รับไปลงทะเบียนเพื่อจองบัตรคอนเสิร์ต แบบระบุที่นั่งได้ 2 ที่นั่ง ผ่านทางเว็ปไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ระหว่าง วันที่ 21 ก.พ. 67 – 15 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปของทุกวัน หรือจนครบจำนวนโค้ดที่กำหนด 
7. โดยหลังจากลูกค้าลงทะเบียนเพื่อจองบัตรคอนเสิร์ตผ่านทางเว็ปไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์แล้ว ลูกค้าจะได้รับใบยืนยันคำสั่งจอง ผ่านช่องทางอีเมลล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านทางเว็ปไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์
8. ลูกค้าสามารถติดต่อรับบัตรคอนเสิร์ตรูปแบบกระดาษได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 67 – 19 พ.ค. 67 ที่จุดจำหน่ายของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบสถานที่พร้อมรายละเอียดเวลาทำการผ่านทางเว็ปไซต์ หรือ Thai Ticket Major Call Center : 02-262-3456
9. สำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สามารถมารับบัตรคอนเสิร์ตรูปแบบกระดาษที่จุดจำหน่ายของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขา ตามวันและเวลาที่กำหนดได้นั้น สามารถนำหลักฐานใบยืนยันการจอง มารับบัตรคอนเสิร์ตในวันจัดแสดงคอนเสิร์ต วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 15:30 น. – 17:30 น. ที่บริเวณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
10. กรณีที่ลูกค้ามารับบัตรคอนเสิร์ตรูปแบบกระดาษได้ด้วยตัวเอง โปรดเตรียมเอกสารการประกอบด้วย
• ใบยืนยันคำสั่งจอง
• แสดงบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ที่ทำรายการสั่งจอง
11. กรณีที่มีการกดแลกคะแนน M Point แล้วไม่ได้นำ Unique Code มาใช้สิทธิ์จองบัตรคอนเสิร์ตในผ่านทางเว็ปไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการคืนคะแนน M Point หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ชดเชยให้ในทุกกรณี และห้างสรรพสินค้าถือว่าลูกค้าที่ทำรายการแลกคะแนน M Point สำเร็จแล้วสละสิทธิ์ หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
• หากผู้ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนจองตั๋วแล้ว ไม่ดำเนินการตามกติกาที่ห้างสรรพสินค้ากำหนด ภายในวัน เวลาหรือสถานที่ หรือตามเงื่อนไขที่ห้างสรรพสินค้าะบุไว้
• ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์แจ้งสละสิทธิต่อทางห้างสรรพสินค้า
• ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์สละสิทธิ์ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ไม่เป็นไปตามที่ห้างสรรพสินค้ากำหนด 
• ห้างสรรพสินค้า พบว่าผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์
12. ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ สละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิของทางธนาคารและห้างสรรพสินค้า ที่จะเลือกผู้ได้รับสิทธิ์คนใหม่ โดยธนาคารและห้างสรรพสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจในทุกกรณี
13. ธนาคารและห้างสรรพสินค้าขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
14. ธนาคารและห้างสรรพสินค้า ไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนผ่านระบบของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข, การทุจริต การลงทะเบียนล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตามและคะแนนที่ลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถคืนกลับเป็นคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
15. ธนาคารและห้างสรรพสินค้า จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบ เทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
16. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและห้างสรรพสินค้ากำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ M Card Contact Center โทร. 02-789-5555 หรือ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa โทร. 0-2638-4100 หรือ www.bangkokbank.com/BangkokBankMVisa
 
ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%