คอนเสิร์ต

K-POP DANCE & SINGING Camp in Seoul 2024

 • calendar-white

  วันที่แสดง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 - วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567

 • pin-linear-white

  สถานที่แสดง South Korea, Seoul

 • calendar-sale-white

  วันเปิดจำหน่าย วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567, 10:00 น.

 • price
  ราคาบัตร95,000
 • ticket-bold-white

  Ticket Status ON SALE NOW

แชร์
K-POP DANCE & SINGING Camp in Seoul 2024

ผังการแสดง & รอบการแสดง

South Korea, Seoul

ราคาบัตร
95,000 บาท
ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้ว

วันที่แสดง
เวลา
วันที่ 5 - 14 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด

คอร์สเรียนเต้น ร้อง แนว K-POP สุด Incentive ใช้ชีวิตแบบ Trainee กับครูผู้สอนชาวเกาหลีจาก 
LP Dance Academy สถาบันสอนเต้นและเอเจนซี่ที่ใหญ่ที่สุดในกังนัม มีจำนวนนักเรียนที่ได้ผ่านการออดิชั่นเป็นอันดับ 1 อาทิ เช่น NCT SUNGCHAN และ ENHYPEN JAY พร้อมสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการออดิชั่นในวันที่ 12 กรกฏาคม 2567 กับบริษัทค่ายเพลงเกาหลีชื่อดัง JYP
วันเดินทางวันที่ 5 – 14 กรกฏาคม 2567 (10 วัน 8 คืน) 
ฟรีน้ำหนักกระเป๋า 20 กก
เดินทางโดยสายการบิน : JIN AIR หรือเทียบเท่า
ดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ibookingmaster.com/uploads/news/file/40_th.pdf
 อัตราค่าบริการข้างต้นรวม:
☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ
☑ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
☑ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
☑ ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า 
☑ ค่าปฐมนิเทศ และ คลาสเรียนภาษาเกาหลีใต้แบบพื้นฐาน 
☑ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
☑ คลาสเรียนเต้น10 hrs. + คลาสเรียนร้องเพลง 10 hrs.
☑ Warm up & Self Study 25 hrs. กับคุณครูไทย ที่เดินทางไปด้วย
☑ Audition กับค่ายเพลงชื่อดังในประเทศเกาหลีใต้
☑ จัดทำ Video วัน Audition ให้กับนักเรียนแต่ละท่าน 
☑ Dance & Singing Certificate จาก LP Dance & Just Dance 
☑ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
☑ ค่าบัตรเข้าสวนสนุกตามโปรแกรม
☑ ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
☑ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 
หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ
หากท่านต้องการห้องสำหรับพักคู่ สามารถจ่ายเพิ่มเติมท่านละ 10,000 บาท และ พักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 15,000 บาท จากราคาข้างต้น
หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม สามารถจ่ายเพิ่มที่ราคา 3,500 บาท ต่อ 5 กก.
กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตคิดเพิ่ม 3,500 บาทต่อแพ็คเกจ 
ราคานี้เป็นราคาที่ต้องชำระเต็มจำนวนหลัง ณ วันจอง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
กรณีนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป นักเรียนต้องส่งใบ K-ETA ณ วันที่จอง 
กรณีผู้ปกครองต้องการไปร่วมแคมป์ สามารถจ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 69,000 บาท สำหรับห้องพักแบบ 2-3 คนต่อห้อง กรณีนอนเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 10,000 บาท ราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมคณะ, ค่าที่พัก และ อาหารตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2567 
***หมายเหตุ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ของการลงทะเบียน K-ETA ที่เกิดจากการลงทะเบียนเองในทุกกรณี***
 
อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวม
ค่าดำเนินการลงทะเบียน K-ETA รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (กรณีให้ทางบริษัทจัดทำให้มีค่าบริการท่านละ 750 บาท)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
☒  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%