(RBSO) การแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 2565 : RBSO - A23 Karni plays Tchaikovsky Violin Concerto

คอนเสิร์ต

(RBSO) การแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 2565 : RBSO - A23 Karni plays Tchaikovsky Violin Concerto

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่าย วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565, 17:00 น.

  • price
    ราคาบัตร2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 / 600
แชร์
(RBSO) การแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 2565 : RBSO - A23 Karni plays Tchaikovsky Violin Concerto

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

มาตรการสำหรับผู้เข้าชมการแสดง
- กรุณาเดินทางมาถึงก่อนเวลา ประมาณ 1 ชม.
- ผู้เข้าชมควรได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน รวมถึงเข็มกระตุ้น
- ผู้เข้าชมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในหอประชุม
- ผู้เข้าชมสามารถทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ทั่วบริเวณหอประชุม
- กรุณารักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนที่นั่ง
- หากมีอาการป่วย กรุณายกเลิกการเข้าชมการแสดง


Special Discount - Booking code : RBSO2565
50% FOR STUDENTS
50% FOR 60 YEARS & ABOVE

รายละเอียด