โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ

โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ

ที่อยู่ : 13 / 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ, กรุงเทพมหานคร  10120