EN
TH

สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ สะพานมอญ อ.สังขละบุรี - วัดวังก์วิเวการาม

กาญจนบุรี

รายละเอียด

วันที่ 19 พ.ค. 61 : กรุงเทพฯ - วัดทิพย์สุคนธาราม - พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด - สังขละบุรี
06.00
พร้อมกันที่ ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) เจ้าหน้าที่คอยให้บริการต้อนรับ พร้อมบริการอาหารว่าง (1)
06.30
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
09.30 เดินทางถึง วัดทิพย์สุคนธาราม นมัสการพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ พระนามว่า “พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์” เขาเล่าว่า “ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นฝนแล้งมาก แต่ด้วยพระพุทธบารมี ได้ทรงพลิกพื้นที่แห้งแล้ง ให้มีน้ำฝนหลั่งไปทั่วทุกสารทิศ และที่อำเภอห้วยกระเจา คือ อีสานแห่งกาญจนบุรี จึงเป็นที่มาของพระปางขอฝน ที่สุดแห่งความศรัทธากับประติมากรรมทางพุทธศิลป์ พระพุทธรูปสำริด ปางขอฝนที่สูงที่สุดในประเทศไทยและงดงาม เชื่อกันว่าถ้าหากได้มากราบไหว้ ชีวิตจะพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขดั่งแผ่นดินที่ได้รับสายฝน”

12.00
บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร พร้อมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ “ช่องเขาขาด”
 
15.00
เดินทางสู่อำเภอสังขละบุรี
17.30
ถึงสังขละบุรี เมืองเล็กๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ 3 เชื้อชาติ ทั้งไทย มอญ และกะเหรี่ยง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.30 บริการอาหารค่ำ (3) จากนั้น เชิญท่านพักผ่อนกับมนต์เสน่ห์แห่งลุ่มน้ำสามประสบได้ตามอัธยาศัย
วันที่ 20 พ.ค. 61 : ตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญ - สะพานมอญ - วัดวังก์วิเวการาม - ด่านเจดีย์ 3 องค์
06.00
เชิญท่านตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญ ในทุกๆ เช้าของแต่ละวัน ชาวบ้านสังขละบุรีจะออกมาทำบุญใส่บาตร ชาวมอญจะนุ่งผ้าถุง ห่มผ้าแบบมอญ ถือภาชนะใส่ข้าวอาหาร ปัจจัยและดอกไม้ ตั้งแถวรอใส่บาตร ในซอยเล็กๆ ฝั่งหมู่บ้านมอญ ภาพที่ชาวบ้านยืนรอตั้งเเถวและก้มลงกราบพระบนพื้นถนนเป็นภาพที่สวยงามมาก หากใครอยากสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้ ลองตื่นเช้าสักนิด เตรียมของมาใส่บาตร พระสงฆ์จากวัดวังก์วิเวการาม จะมารับบาตรประมาณหกโมงเช้าของทุกๆ วัน  พร้อมข้ามสะพานมอญเก็บภาพสวยๆ ยามเช้าที่ทหารได้ร่วมกับชาวบ้าน ได้ร่วมกันสร้างและซ่อมแซมขึ้นมาใหม่หลังจากได้พังลงไปในช่วงน้ำหลาก08.00
บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 นำทุกท่านลงเรือหางยาว ชมวังบาดาล หรือวัดใต้น้ำ UNSEEN IN THAILAND
10.30
นำท่านไหว้หลวงพ่ออุตตมะ เกจิอาจารย์ชื่อดัง แห่งวัดวังก์วิเวการาม เป็นพระภิกษุที่ได้ความเคารพเลื่อมใสในหมู่คนไทยเชื้อสายมอญและชาวพุทธทั่วไป ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสังขละบุรี ภายในงดงามไปด้วยพุทธศิลปแบบมอญอันวิจิตรตระการตา และรูปหุ่นขึ้ผึ้งขนาดเท่าคนจริงของหลวงพ่ออุตตมะนั่งอยู่บนบังลังก์หน้าประสาทหลังใหญ่ 9 ยอดที่ใช้เก็บสังขารของท่าน เจดีย์พุทธคยา เป็นเจดีย์ที่มีความสวยสดงดงามส่องแสงทองเด่นอร่ามทั่วทุกสารทิศ ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งหลวงพ่ออุตตมะได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา
12.00 บริการอาหารกลางวัน (5) 
บ่าย
นำท่านเข้าสู่ด่านเจดีย์ 3 องค์ ถือเป็นด่านสิ้นสุดชายแดนไทยฝั่งตะวันตก สมัยก่อนที่แห่งนี้เคยเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญ ในการทำสงคราม ไทย-พม่า เดิมเรียกกันว่า “หินสามกอง” เนื่องจากชาวบ้านผ่านมาบริเวณนี้ ก็จะนำหินมากองไว้ เพื่อเป็นโชคดีและสิริมงคลในการเดินทาง นานวันหินก็ได้มีขนาดใหญ่ขึ้น และต่อมาในปี พ.ศ.2472 พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีก็ได้นำชาวบ้านมาก่อสร้างเจดีย์จากหินกองใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์สามองค์ในปัจจุบัน
15.00
ออกเดินทางจากอำเภอสังขละ เดินทางเข้าสู่ อำเภอเมืองกาญจนบุรีอีกครั้ง 
18.00 บริการอาหารเย็น (6) และอิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากจากเมืองกาญฯ ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.30 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราแพคเกจนี้รวม

-
ค่ารถบัสหรือรถตู้ ปรับอากาศ
-
ค่าที่พักโรงแรมใน อ.สังขละบุรี ห้องละ 2-3 ท่าน
-
อาหาร 6 มื้อ 
-
ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
-
สินน้ำใจคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
-
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกัน อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตาม  เงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานสำหรับต่างชาติ
-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
-
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
-
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

เงื่อนไขการชำระเงิน
-
สำหรับการจองกรุณาชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2561

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
-
การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำ 50%
-
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
-
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
-
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
-
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ


 

ราคา

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม