Pete Maze(เขาใหญ่)

Pete Maze(เขาใหญ่)

พิชญ์ เขาวงกต เขาใหญ่ “The Pete Maze”

126หมู่11 ขนงพระ อำเภอปากช่อง 30130

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ในเขาใหญ่ ถนนธนะรัชต์ เป็นเขาวงกตต้นไม้ ที่ใหญ่ีที่สุดในประเทศไทย