โรงภาพยนตร์ สกาล่า

โรงภาพยนตร์ สกาล่า

โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ เป็นกลุ่มโรงภาพยนตร์ ซึ่งเกือบทั้งหมดมีที่ตั้งอยู่ในย่านสยามสแควร์ ประกอบด้วย โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย โรงภาพยนตร์สยาม โรงภาพยนตร์ลิโด และ โรงภาพยนตร์สกาลา จดทะเบียนธุรกิจในนาม "สยามมหรสพ" มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 

ที่ตั้ง
256 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. (662) 251-2861
ความจุ : 1,000 ที่นั่ง