ณ. บริเวณวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย

ณ. บริเวณวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย