โครงการ วิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็ก ครั้งที่ 1 (Run with Love for Child Protection #1)

โครงการ วิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็ก ครั้งที่ 1 (Run with Love for Child Protection #1)

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2524 เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 581 มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ซึ่งถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ

โดยประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ ในการฟื้นฟูเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมพัฒนา ให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านกฎหมายนอกจากนี้มีการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันโดยการส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีทักษะในการป้องกันตนเอง และดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน อาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก ให้สามารถทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็ก ในแต่ละปีมูลนิธิฯ มีการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและบุคคลแวดล้อมเด็กจำนวนกว่า 20,000 ราย
ในปี 2562 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กจะจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ในชื่อ “วิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็ก” ครั้งที่ 1 (Run with Love for Child Protection #1) ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐมเพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันด้วยการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปกป้องคุ้มครองเด็ก โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มูลนิธิฯ จะนำไปใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง อย่างไรก็ตามมูลนิธิฯ เป็นหน่วยงานเอกชนที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ งบประมาณต่างๆ มาจากเงินบริจาคของประชาชนทั่วไปการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็จะมีงบประมาณค่อนข้างจำกัด

ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการทำงานของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.thaichildrights.org