Terms and Conditions of Ticket Sale and Entry

Terms and Conditions of Ticket Sale and Entry

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจำหน่ายบัตรและข้อปฎิบัติในการเข้าชมการแสดง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจำหน่ายบัตรและข้อปฎิบัติในการเข้าชมการแสดง
Terms and Conditions of Ticket Sale and Entry


1.    ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจำหน่ายบัตรและข้อปฎิบัติในการเข้าชมการแสดงนี้(“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ใช้สำหรับการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงของThaiticketmajorCo.,Ltd.(“Thaiticketmajor”) ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรแก่ผู้จัดการแสดงจัด (“ผู้จัดการแสดง”) มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตประชาสัมพันธ์และจัดการงานแสดงการแสดงโชว์การแข่งขันหรือกิจกรรมต่างๆ(“การแสดง”)ที่จัดขึ้นในสถานที่จัดงานที่ระบุไว้บนบัตรชมการแสดง(“สถานที่จัดงาน”)ซึ่งเป็นบัตรชมการแสดงที่ได้จำหน่ายไป(“บัตร”)ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.Thaiticketmajor.comจุดจำหน่ายบัตรทุกสาขา(“จุดจำหน่ายบัตร”)
These terms and conditions of ticket sale and entry (“T&Cs”) apply to the sale of tickets sold by ThaiticketmajorCo.,Ltd.(“Thaiticketmajor”), as ticketing agent. The promoter (“Promoter”) is responsible for producing, promoting or providing the competition, event, show, performance, attraction or other activity (“Event”) staged at the premises specified on the front of the ticket (“Venue”) and for which the ticket is sold (“Ticket”). These T&Cs are available at www.Thaiticketmajor.com,Thaiticketmajor outlets and Thaiticketmajorauthorised points of sale (“Box Office”).

2.    ในการซื้อบัตรการแสดงนั้นผู้ที่ซื้อบัตรเพื่อเข้าชมการแสดงด้วยตนเอง(“ผู้ซื้อบัตร”) ให้ถือว่าผู้ซื้อบัตร ได้ตกลงและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้วกรณีที่ผู้ซื้อบัตรได้ทำการซื้อบัตรในนามของผู้อื่น(“ผู้ถือบัตร”)ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อบัตรที่จะต้องแจ้งผู้ถือบัตรให้รับทราบว่ามีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงจะต้องแจ้งผู้ถือบัตรว่าผู้ถือบัตรจะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงได้ที่ใดบ้างผู้ถือบัตรมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดอย่างละเอียด หากมีการใช้บัตรเพื่อเข้าไปในสถานที่จัดงานแล้วนั้นถือว่าผู้ถือบัตรได้ยอมรับและยินยอมในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้วในกรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถใช้บัตรในการเข้าชมการแสดงในสถานที่จัดงานได้
By purchasing the Ticket, the ticket purchaser (“Ticket Purchaser”) is deemed to have accepted and agreed to be bound by these T&Cs. If the Ticket Purchaser is purchasing Tickets on behalf of others (“Ticket Holder”), it is the Ticket Purchaser’s responsibility to draw to each Ticket Holder’s attention these T&Cs and where they are available for viewing. It is the Ticket Holder’s responsibility to read and understand these T&Cs and any accompanying risks, obligations and responsibilities. If a Ticket Holder does not consent to these T&Cs, the Ticket Holder must not use the Ticket and/or enter the Venue. By using the Ticket and/or entering the Venue, the Ticket Holder consents to be bound by these T&Cs.

3.    ข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อบัตรเพื่อนำไปจำหน่ายและบัตรที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย
Prohibition against Ticket on-selling and unauthorized tickets

3.1    ในกรณีที่ไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดหรือThaiticketmajorบัตรไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อเสนอจำหน่ายในราคาพิเศษหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ใดๆหรือแลกเปลี่ยนหรือเพื่อการกุศลทั้งนี้ตลอดจนการจัดทำแพ็กเกจรวมบัตรกับที่พักการเดินทางอาหารหรือเครื่องดื่มหรือร่วมรายการกับการจัดโปรโมชั่นต่างๆและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
Without Thaiticketmajor or the Promoter’s written consent, Tickets cannot be resold, offered for sale at a premium, or for any form of commercial, trade or charitable purposes. This includes but is not limited to packaging the Ticket with accommodation, transportation, food or beverage or in association with competitions, promotions and advertising.

3.2    บัตรสามารถซื้อได้จากจุดจำหน่ายบัตรเท่านั้น
Tickets may only be purchased from the Box Office.

3.3    Thaiticketmajorมีสิทธิในการยึดและยกเลิกบัตรใดๆก็ตามที่ได้ตรวจสอบพบว่าบัตรดังกล่าวได้มาด้วยวิธีการตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ 3.1
Thaiticketmajor reserves the right to seize and cancel any such Tickets that have been transferred, resold or not purchased from the Box Office or/and as mention in 3.1.

4.    หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดงานและThaiticketmajor
Responsibilities of promoter and Thaiticketmajor

4.1    ทางThaiticketmajorไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีที่มีการร้องเรียน ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแสดง อาทิ คุณภาพของโปรดักส์ชั่น หรือคุณภาพของการแสดง เนื่องจากกรณีดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น เว้นแต่ป็นการร้องเรียนงงานแสดงที่Thaiticketmajorจะเป็นผู้จัดงานแสดงด้วยตนเอง
Any complaint regarding the Event, its production or quality shall be directed solely to and dealt with by the Promoter. Thaiticketmajor has no liability in respect of any such claims.

4.2    ผู้จัดมีสิทธิที่จะเพิ่มลดเปลี่ยนกำหนดการหรือเปลี่ยนตัวศิลปินหรือผู้แสดงหรือเปลี่ยนแปลงการโฆษณาราคาเวลาแสดงสถานที่ผังที่นั่งหรือความจุผู้ชมโดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถือบัตรใดๆทั้งสิ้น
The Promoter may add, withdraw, reschedule or substitute artists or players or vary advertised programmes, prices, Event times, venues, seating arrangement or audience capacity without any compensation of the Ticket Holder.

4.3    ผู้จัดและ/หรือThaiticketmajor มีสิทธิที่จะเลื่อนยกเลิกขัดขวาง ให้หยุดการแสดงหรือปฏิเสธไม่ให้ผู้ถือบัตรหรือบุคคลใดเข้าสถานที่จัดงานสถานที่จัดงานเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายสถานการณ์อันตรายหรือสาเหตุอื่นๆโดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นให้แก่ผู้ถือบัตร
The Promoter and/or Thaiticketmajor may postpone, cancel, interrupt or stop the Event, or deny access to the Venue due to adverse weather, dangerous situations or any other causes without any compensation of the Ticket Holder.

5.    ความปลอดภัย
Safety

เพื่อความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และ ความสนุกของทุกท่านที่เข้าชมงานการแสดง ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
For the comfort, safety and enjoyment of all patrons, Event participants, Ticket Holders must at entry and also whilst inside the Venue:

5.1    โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำหรือประกาศจากทางทีมงาน Thaiticketmajorและ ข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้างานและความปลอดภัยที่กำหนดโดย Thaiticketmajorหรือ ผู้จัดอย่างเคร่งครัด
Comply with the directions or announcements from Thaiticketmajor’s staff and any other requirements relating to access and safety given by Thaiticketmajor or authorities;

5.2    ในการเข้าแถวชมการแสดงโปรดเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเมื่อการแสดงสิ้นสุดลงโปรดเดินทางออกจากสถานที่จัดงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
Maintain safe, prudent and respectful behavior at all times;

5.3    กรุณาดูแลทรัพย์สินส่วนตัวด้วยตัวท่านเอง ทางผู้จัดและ Thaiticketmajorจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน อาทิ ทรัพย์สินสูญหาย หรือ ทรัพย์สินถูกโจรกรรม
Be responsible for personal items. Neither the Promoter nor Thaiticketmajor will be responsible for any damage to, loss or theft of a Ticket Holder’s personal property.

5.4    ผู้ถือบัตรรับทราบว่าอาจเกิดอันตรายได้ในบางการแสดงรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
Ticket Holders acknowledge that some Events and associated activities can be dangerous.

5.5    ผู้ถือบัตรรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการแสดงและถือว่าอันตรายใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการแสดงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ถือบัตรรวมถึงเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ถือบัตร ทางผู้จัดและ Thaiticketmajorไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งการบาดเจ็บปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นระหว่างหรือหลังจากการแสดงรวมถึงผลที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากภาวะการป่วยทางการแพทย์ใดๆ
Ticket Holders attending the Event do so at their own risk, and assume all risk and liability for personal injury or death, including that of any children under their care, associated with attending the Event. The Promoter and Thaiticketmajor shall bear no liability for any personal injuries, health problems or death sustained at or after an Event, including directly or indirectly resulting from any existing medical condition.

6.    เงื่อนไขในการการเข้าชมการแสดง
Entry and Exclusion

6.1    ผู้ถือบัตรทุกคนจะต้องมีบัตรเพื่อเข้าชมการแสดง โปรดรับทราบว่าบัตรไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
Each Ticket Holder must have a Ticket to gain admission. Please be noted that tickets are non-transferable.

6.2    บัตรเข้าชมการแสดงมีไว้สำหรับเข้าชมการแสดงเท่านั้น ไม่รวมบริการอื่นในนอกเหนือจากใช้ในการเข้าชมการแสดง(เช่น ที่พัก เครื่องดื่ม ฯลฯ) ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เฉพาะ
The Ticket does not include anything (including without limitation accommodation, refreshment etc.) Other than the entry to the Event, unless otherwise stated.

6.3    หากผู้ถือบัตรมาถึงช้ากว่าเวลาที่ระบุไว้ ผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือบัตรเข้าชมการแสดง ยกเว้นจะมีช่วงพักการแสดง  
Late arrivals may result in non-admittance unless a suitable break is available in the programme.

6.4    Thaiticketmajorมีสิทธิ์ตามที่เห็นสมควรในการปฏิเสธไม่ให้ผู้ถือบัตรเข้าชมการแสดงหรือบุคคลใดๆ เข้าไปในบริเวณสถานที่จัดงานหรือเชิญตัวออกจาก สถานที่จัดงานหากพบเห็นพฤติการณ์ดังต่อไปนี้
Thaiticketmajor reserves the right, at all times and at its sole discretion, to refuse entry or remove any person from the Venue. This includes, but is not limited to the following circumstances:

6.4.1    บัตรเสียหายชำรุดปลอมแปลงหรือเลียนแบบหรือไม่ได้ซื้อจากจุดจำหน่าย
Ticket is damaged, defaced, forged or copied, or not purchased from a Box Office;

6.4.2    บุคคลที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยภายในการแสดง
The presence of the person would be detrimental to or compromises safety at the Event;

6.4.3    บุคคลที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบภายในระหว่างที่มีการแสดงหรือภายในสถานที่จัดการแสดงและ/หรือกำลังอยู่ในสภาวะมึนเมาในลักษณะที่ไม่อาจควบคุมตนเองได้
Person is deemed to be disorderly and/or intoxicated;

6.4.4    บุคคลที่สวมใส่เสื้อในเชิงพาณิชย์ทางการเมือง หรือสัญลักษณ์ใดๆที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นสินค้าที่เป็นทางการหรือเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตามความเหมาะสม
Persons wearing or displaying commercial, political or other offensive signage or logos, except for official merchandise or other Event related clothing worn in good faith;

6.4.5    บุคคลซึ่งลักลอบเข้าไปในสถานที่จัดงานสถานที่จัดงานหรือพื้นที่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
Entry to the Venue or an area prohibited to the general public within the venue was unauthorised or obtained illegally;

6.4.6    บุคคลที่ปฏิเสธการตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามจากเจ้าหน้าที่
Person refuses to be inspected or submit its belongings for inspection for prohibited items;

6.4.7    สภาพอากาศที่เลวร้ายหรือกรณีที่มีสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงหรือสาเหตุอื่นๆที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ถือบัตร
Adverse weather, dangerous situations or any other causes that will affect the safety of patrons.

6.4.8    บุคคลที่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท
Person who caused controversy.

จะไม่มีการคืนเงินหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
No refund or compensation will be made under any of these circumstances.

7    สิ่งของต้องห้าม
Restricted / Prohibited Items

รายการสิ่งของต้องห้ามที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าไปในพื้นที่จัดงานแสดงสถานที่จัดงาน
Conditions of Entry apply at the Thaiticketmajor and there are restricted/prohibited items which are not permitted into the Venue: please click on the following Venue links:
-    เครื่องบันทึกเสียง
Recording devices
-    กล้องวีดีโอ
Video cameras
-    กล้องถ่ายรูปทุกชนิด
All kind of camera
-    กล้องถ่ายรูปที่มีเลนส์ซูมระยะไกล DSLR
DSLR Cameras
-    กล้องถ่ายรูปที่เปลี่ยนเลนส์ได้
Interchangeable lenses cameras
-    แทปเลตที่มีขนาดเกิน 7 นิ้ว
Tablets(with over-7-inch screen)
-    อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพที่มีขนาดยาว หรือ ไม้เซลฟี่
Selfie Sticks
-    อาวุธทุกชนิด
Weapons of any kind
-    เครื่องประดับที่ทำจากโลหะ
Metal jewelry
-    กระป๋องทุกชนิด
Can of any kind
-    ขวดแก้ว และ ของมีคม
Glass/Edge tool of any kind
-    สายโซ่เหล็กทุกชนิด
All steel chain
-    ปากกาเลเซอร์และไฟฉาย ประเภทต่างๆ
Laser pens and flashlight/torchs
-    ดอกไม้ไฟ
fireworks
-    สารเสพติดทุกชนิด
Illegal substances/Drugs

8    ข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อบัตร
General Conditions

Thaiticketmajorจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบัตรเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดูได้ที่ www.thaiticketmajor.comและ บริเวณจุดจำหน่ายบัตรของThaiticketmajor
Thaiticketmajor collects personal information about Ticket Purchasers which is necessary for it to manage and operate Events. Further details on the use of personal information are provided in Thaiticketmajor’s Privacy Policy which is available at www.Thaiticketmajor.com and the Box Office.

9    การจัดส่งบัตรการแสดงและการรับบัตรการแสดง
Ticket delivery and collection

9.1    ผู้ซื้อบัตรสามารถเลือกรับบัตรได้โดยช่องทางดังต่อไปนี้
Ticket Purchaser can elect to receive their Ticket by:

9.1.1    จัดส่งบัตรโดยทางจดหมาย ประทับตราไปรษณีย์ภายใน 10 วันหลังจากชำระเงิน
By postal service (registration mailing) within 10 days after payment

9.1.2    รับบัตรด้วยตัวเองที่จุดจำหน่ายบัตรของThaiticketmajor 14 สาขาหลัก ก่อนวันแสดง 10 วัน
AtThaiticketmajor Outlets (14 Branches) 10 days before show.

9.1.3    บริเวณจุดจำหน่ายบัตรThaiticketmajor ณ หน้างานแสดงก่อนการแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง (เฉพาะงานที่Thaiticketmajor ไปจำหน่ายบัตร)
At the venue (Ticket available at venue by TTM only) 1 hour before show.

9.1.4    สำหรับท่านที่ซื้อบัตร ณ จุดจำหน่ายโรงถาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รับบัตร ณ จุดจำหน่ายและนำมาเปลี่ยนเป็นบัตรพลาสติกได้ที่จุดจำหน่าย Thaiticketmajor 14 สาขาหลักก่อนการแสดง 10 วัน หรือ หน้างานแสดงก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 1 ชั่วโมง (สำหรับการแสดงที่ใช้บัตรพลาสติกเข้างาน)
Purchase via MAJOR CINEPlEX THEATRE OUTLET; Pick up ticket at Thaiticketmajor Counter (For the show that use paper as original ticket) or Pick up ticket at Thaiticketmajor Outlets (14 Branches) 10 days before show or at the venue (Ticket available at venue by TTM only) 1 hour before show (For the show that use original ticket)

9.1.5    สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรทางไปรษณีย์ไทย และ เทสโก้ โลตัส โปรดนำเอกสารการชำระเงิน มาเปลี่ยนเป็นบัตรเข้างานได้ที่จุด จำหน่าย Thaiticketmajor 14 สาขาหลัก ก่อนวันแสดง 10 วัน หรือ หน้างานแสดงก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 1 ชั่วโมง
Purchase via THAILAND POSTand TESCO LOTUS; Pick up the original ticket at Thaiticketmajor Outlets (14 Branches) 10 days before show or pick up at the venue (Ticket available at venue by TTM only) 1 hour before show

9.1.6    Thaiticketmajorมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการทำรายการออนไลน์ใดๆหากตรวจสอบพบว่ามีการใช้บัตรเครดิตปลอมเพื่อทำธุรกรรมและ/หรือไม่ให้มีการจัดส่งบัตรที่สงสัยว่าได้มาจากการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย โดย Thaiticketmajorจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการทำธุรกรรมที่ผิดกฏหมาย
Thaiticketmajor shall be entitled to suspend or cancel any online transaction on suspicion of use of fraudulent or unauthorised credit card and/or to prevent the delivery of Tickets which are subject of a suspected illegal transaction, in which event, Thaiticketmajor shall not be liable for any loss or damage whatsoever arising therefrom.

10    เงื่อนไขในการคืนเงิน/เปลี่ยนบัตร
No refunds or exchanges

10.1    จะไม่มีการคืนเงินค่าบัตรไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการเลื่อนการแสดงหรือยกเลิกการแสดงซึ่งเงื่อนไขการรับเงินคืนสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดจำหน่าย
No refund will be made under any circumstances, except at Promoter’s discretion if the Event is postponed or canceled, and then according to Promoter’s refund policy. Conditions of refund will be available at the Box Office.

10.2    ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้ถือบัตรทำการเปลี่ยนบัตร ยกเว้นจะมีการเลื่อนการแสดงหรือยกเลิกการแสดง ซึ่งเงื่อนไขการเปลี่ยนบัตรสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดจำหน่ายบัตร
No exchange of Tickets will be made unless Event is postponed and then only in accordance with Promoter ticket exchange policy. Conditions for exchange will be available at the Box Office.

10.3    กรณีที่บัตรเดิมสูญหาย การออกบัตรใหม่แทนบัตรที่สูญหายหรือถูกขโมยสามารถทำได้ตามที่ Thaiticketmajor เห็นสมควรและอาจจะมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว
Ticket Purchaser/Ticket Holder must keep Tickets safe and in good condition as a duplicate Ticket may not be issued if the original Ticket is lost, stolen, defaced or becomes illegible. Any replacement of lost or stolen Tickets may be made by Thaiticketmajor at its sole discretion and fees may apply.

10.4    บัตรไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
Ticket is not redeemable for cash.

11.    กรรมสิทธ์ในบัตรและสายรัดข้อมือ
Ownerships of Ticket and Wristbands

     บัตรและสายรัดข้อมือที่ใช้สำหรับเข้างานเป็นทรัพย์สินของผู้จัดงานตลอดไป และห้ามโอนหรือขายต่อให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้จัดงานก่อน.  การโอนหรือขายต่อที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับความยินยอมรวมถึงความพยายามกระทำการดังกล่าวเป็นที่ต้องห้าม และอาจเป็นเหตุให้บัตรและสายรัดข้อมือดังกล่าวถูกยึดคืนหรือถูกยกเลิกได้โดยไม่ได้รับเงินคืนหรือการชดเชยใดๆ รวมทั้งผู้ถือหรือครอบครองบัตร หรือสายรัดข้อมืออาจถูกปฏิเสธการเข้างานหรือถูกนำตัวออกจากงานได้

Any and all tickets and wristbands shall remain the property of the Concert/Event Promoter at all times and non transferable/non re-sellable without the Promoter’s prior consent.  Any unlawful/unconsented transfer or reselling (or attempting to do so) is prohibited and may result in the seizure or cancellation of the tickets/wristbands without any refund or compensation and/or the ticket/wristband holders being refused entry to or removed from the Venue.


12.      อื่นๆ
Miscellaneous

12.1     ผู้ซื้อบัตรได้อ่านและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขตามประกาศนี้อย่างดีแล้ว สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากต้องการที่จะซื้อบัตรจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะซื้อบัตรการแสดงจากจุดจำหน่าย
Persons under 18 years of age should seek parental consent before purchasing Tickets from the Box Office. Each person making such Transactions certifies that they are at least 18 years of age and understand these T&Cs.

12.2     ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามประกาศนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความโดยกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
These T&Cs shall be governed by the laws of the kingdom of Thailand.

12.3    หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆในประกาศนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายส่งผลให้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวตกเป็นโมฆะ ไม่สามารถใช้บังคับได้ แต่ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ตกเป็นโมฆะจะไม่กระทบถึงความสมบูรณ์ของข้อตกลงและเงื่อนไขข้ออื่นๆที่ชอบด้วยกฎหมาย
If any provision of the T&Cs is found to be invalid or unenforceable by a court, the invalid or unenforceable provision shall be severed or amended in such a manner as to render the rest of the provision and remainder of the T&Cs valid or enforceable.

12.4    Thaiticketmajorมีสิทธิที่จะทำการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก บุคคลใดก็ตามที่ทำละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
Thaiticketmajor may hold liable for prosecution any person who breaches any of the above T&Cs.

12.5    โปรดรับทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละงานแสดง ทั้งนี้ผู้ถือบัตรและ/หรือผู้ซื้อบัตรสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ใน เว็ปไซต์และ/หรือFacebook Fanpageอย่างเป็นทางการของงานแสดง หรือที่  www.thaiticketmajor.comหรือตามจุดจำหน่ายบัตร
Please note the above T&Cs may vary between Events and will be reflected on the specific Website/Facebook Fanpage of the Event or at www.Thaiticketmajor.comor at the Box Office.

12.6    Thaiticketmajorขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นตามความเหมาะสม ตามที่Thaiticketmajor เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า
Thaiticketmajor reserves the right to update, modify or change these T&Cs from time to time. Without prior notification to the Ticket Holder.
 

เเท็กที่เกี่ยวข้อง : Terms Conditions Ticket