บขส แจ้ง สถานที่จอดรถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

บขส แจ้ง สถานที่จอดรถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

บขส แจ้ง สถานที่จอดรถโดยสารทั้ง รถปรับอากาศชั้น 1 และรถวีไอพี 999

แจ้งสถานที่จอดรถ บขส. รถปรับอากาศชั้น 1 , วีไอพี  ของภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เที่ยวเวลาตั้งแต่ 17.30 น. เป็นต้นไป ณ วันที่  29 – 31 ธันวาคม 2563 ขึ้นรถที่ กรมขนส่งทางบก

ขอให้ผู้โดยสารมาถึงสถานที่จอดรถก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 30 นาที และขึ้นรถตามสถานที่ หรือจุดจอดที่กำหนดตามวัน เวลา ที่ระบุในตั๋วโดยสารเท่านั้น

 เนื่องจากการจราจรติดขัด ควรเผื่อเวลาในการเดินทางประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง
หากท่านมาไม่ทันเวลารถออก หรือไม่มาขึ้นรถ ณ จุดจอดรถที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์