จองตั๋ว บขส ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์
จองตั๋ว บขส ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

บขส. เปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 7 วัน ภาคเหนือ-อีสาน รวม 15 เส้นทาง ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มจองวันนี้เป็นต้นไป (1 มิถุนายน 2563)

สำหรับเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทาง
1. กรุงเทพฯ–เชียงใหม่
2. กรุงเทพฯ–เชียงราย
3. กรุงเทพฯ–อุตรดิตถ์
4. กรุงเทพฯ–สวรรคโลก
5. กรุงเทพฯ–แม่สอด
6. กรุงเทพฯ–หล่มสัก
7. กรุงเทพฯ–คลองลาน

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันออก 8 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทาง
1. กรุงเทพฯ–หนองบัวลำภู
2. กรุงเทพฯ–สกลนคร
3. กรุงเทพฯ–เชียงคาน
4. กรุงเทพฯ–สุรินทร์
5. กรุงเทพฯ–บุรีรัมย์
6. กรุงเทพฯ–กันทรลักษ์-อุบลราชธานี
7. กรุงเทพฯ–ศรีสะเกษ
8. กรุงเทพฯ–รัตนบุรี

โดยสามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 7 วัน ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 7 วัน ในเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด

สงวนสิทธิ์การจองตั๋วและเดินทางให้เฉพาะผู้โดยสารคนไทยเท่านั้น
กรณีตรวจพบว่าผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เดินทางโดยเด็ดขาด (ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)
และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสาร หรือเลื่อนการเดินทางทุกกรณี

ห้ามผู้โดยสารลงจากรถระหว่างทาง หรือในสถานที่ ซึ่งไม่ใช่ที่หยุดหรือจอด ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ โดยรถโดยสารจะจอดรับ-ส่ง ตามจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น

ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด
และต้อง Scan QR Code จากเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com เพื่อ Check in /Check out หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค
ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

อย่างไรก็ตาม บขส. จะการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมกำหนด เช่น จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะ นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร หากผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด

จะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบนรถโดยสาร โดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 นอกจากนี้พนักงานประจำรถ พนักงานประจำสถานี และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่ง และต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด