APM ตู้ไปรษณีย์ยุค 4.0 แก้ปัญหาดราม่าสิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่อง!

กินเที่ยว
APM ตู้ไปรษณีย์ยุค 4.0 แก้ปัญหาดราม่าสิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่อง!

กรมท่าอากาศยาน เตรียมเปิดให้บริการไปรษณีย์อัตโนมัติใน 7 สนามบิน คาดติดตั้งครบในปี 63

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวถึงการติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ (Automated Postal Machine : APM) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานในสังกัด กรมท่าอากาศยาน ตามบันทึกการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมท่าอากาศยาน กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ได้กำหนดติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ จำนวน 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 9 เครื่อง ได้แก่

- ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 2 เครื่อง
- ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง
- ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง
- ท่าอากาศยานอุดรธานี จำนวน 2 เครื่อง
- ท่าอากาศยานขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง
- ท่าอากาศยานแม่สอด จำนวน 1 เครื่อง
- ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งที่ท่าอากาศยานดังกล่าว เพื่อดำเนินการทดสอบระบบก่อนเปิดให้ใช้บริการ

นอกจากนี้ ภายในปี 2562 กรมท่าอากาศยาน และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะร่วมกันนำครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ (APM) มาติดตั้งเพิ่มเติมอีก 10 แห่ง และคาดว่าจะครบภายในปี 2563 ในทุกแห่ง
 
ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยาน ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะในด้านการให้บริการขนส่ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้โดยสาร ที่มีแบตเตอร์รี่สำรอง หรือสิ่งของต้องห้ามอื่นที่ไม่สามารถถือขึ้นเครื่องได้

โดยสามารถจัดส่งด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในอัตราค่าบริการ 50 บาทต่อชิ้น และสามารถส่งสิ่งของไปยังต่างประเทศด้วยบริการไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศได้ในอัตราค่าบริการ 450 บาทต่อชิ้น ผ่านเครื่องบริการไปรษณีย์เอพีเอ็ม จำนวนน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อหนึ่งชิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
 

ขอบคุณภาพประกอบจาก ไปรษณีย์ไทย